HOME > 제품소개 > 수질계측기기

Total : 29 ,  1 / 1pgs
1 Alkalinity(알카리도)  운영자 823 2016-02-23 
2 Ammonia(암모니아)  운영자 847 2016-02-23 
3 Ammonium & Nitrate(암모늄과 질산염)  운영자 527 2016-02-23 
4 Chlorine(염소)  운영자 549 2016-02-24 
5 COD(화학적산소요구량)크롬법  운영자 900 2016-02-24 
6 Conductivity(전도도)  운영자 541 2016-02-24 
7 Dissolved Oxygen(용존산소)  운영자 703 2016-02-24 
8 Dissolved Ozone(용존오존)  운영자 587 2016-02-24 
9 Fluoride(불소이온)  운영자 454 2016-02-24 
10 Hardness(경도)  운영자 385 2016-02-24 
11 Monochloramine(모노클로라민)  운영자 383 2016-02-24 
12 Multiparameter(다항목측정기)  운영자 526 2016-02-24 
13 Nitrate(질산염)  운영자 328 2016-02-24 
14 Oil-in-Water(오일)  운영자 429 2016-02-24 
15 Organics(유기물):COD,BOD,TOC  운영자 568 2016-02-24 
16 Oxygen Scavenger(탈산소제)/Hydrazine  운영자 382 2016-02-24 
17 Particle Counter(입자계수기)  운영자 478 2016-02-24 
18 PH/ORP(수소이온농도)  운영자 610 2016-02-24 
19 Phosphate(인산염)  운영자 466 2016-02-24 
20 Phosphorus(인)  운영자 454 2016-02-24 
21 sample Conditioning / Filtration(시료수 전처리장치)  운영자 483 2016-02-24 
22 Silica(실리카, 이산화규소)  운영자 395 2016-02-24 
23 Sludge Level(슬러지계면 레벨)  운영자 487 2016-02-24 
24 Sodium(소듐, 나트륨)  운영자 422 2016-02-24 
25 Streaming Current(전하량)  운영자 467 2016-02-24 
26 Suspended Solids(총부유고형물질)  운영자 594 2016-02-24 
27 TOC(총유기탄소)  운영자 648 2016-02-24 
28 Turbidity(탁도)  운영자 659 2016-02-24 
29 Controller(디지털 컨트롤러)  운영자 484 2016-02-24 
[ 1 ]