HOME > 제품소개 > 수질계측기기

Total : 29 ,  1 / 1pgs
1 Alkalinity(알카리도)  운영자 775 2016-02-23 
2 Ammonia(암모니아)  운영자 773 2016-02-23 
3 Ammonium & Nitrate(암모늄과 질산염)  운영자 479 2016-02-23 
4 Chlorine(염소)  운영자 496 2016-02-24 
5 COD(화학적산소요구량)크롬법  운영자 833 2016-02-24 
6 Conductivity(전도도)  운영자 493 2016-02-24 
7 Dissolved Oxygen(용존산소)  운영자 638 2016-02-24 
8 Dissolved Ozone(용존오존)  운영자 521 2016-02-24 
9 Fluoride(불소이온)  운영자 416 2016-02-24 
10 Hardness(경도)  운영자 337 2016-02-24 
11 Monochloramine(모노클로라민)  운영자 355 2016-02-24 
12 Multiparameter(다항목측정기)  운영자 458 2016-02-24 
13 Nitrate(질산염)  운영자 304 2016-02-24 
14 Oil-in-Water(오일)  운영자 372 2016-02-24 
15 Organics(유기물):COD,BOD,TOC  운영자 512 2016-02-24 
16 Oxygen Scavenger(탈산소제)/Hydrazine  운영자 341 2016-02-24 
17 Particle Counter(입자계수기)  운영자 446 2016-02-24 
18 PH/ORP(수소이온농도)  운영자 550 2016-02-24 
19 Phosphate(인산염)  운영자 428 2016-02-24 
20 Phosphorus(인)  운영자 425 2016-02-24 
21 sample Conditioning / Filtration(시료수 전처리장치)  운영자 441 2016-02-24 
22 Silica(실리카, 이산화규소)  운영자 374 2016-02-24 
23 Sludge Level(슬러지계면 레벨)  운영자 458 2016-02-24 
24 Sodium(소듐, 나트륨)  운영자 402 2016-02-24 
25 Streaming Current(전하량)  운영자 442 2016-02-24 
26 Suspended Solids(총부유고형물질)  운영자 541 2016-02-24 
27 TOC(총유기탄소)  운영자 589 2016-02-24 
28 Turbidity(탁도)  운영자 618 2016-02-24 
29 Controller(디지털 컨트롤러)  운영자 461 2016-02-24 
[ 1 ]